BЦYЬK ALOV

Babillilərin, həmзinin onlardan da qabaq sumərlilərin neft, qır və kibrit haqqında mə`lumatları vardı. Buna gцrə də babillilər цz torpaqlarında ən bцyьk alov şц`ləsini yaratmaq fikrində idilər. Bunların hamısı İbrahimin (ə) cəzasına gцrə idi. O, onların yalanзı allahlarını dağıtmışdı. Onlar bir aydan зox şəhərin зцlьndə odun topladılar. Bir aydan artıq odunlara qır artırdılar və onlara neft tцkdьlər.

Odun bağlamalarını şəhərin зцlьnə daşıyan Babil camaatının get-gəl mənzərəsi зox adi idi.

Allahların qarşısında tə`zim gцstərib, bьtlərə səcdə edən bьtpərəstlər hamısı odun toplantısında iştirak edirdilər. Onlar bunun vasitəsi ilə allahlarının onlara xeyir və bərəkət əta etmələrini istəyirdilər.

Hцkmь icra etmək gьnь зatdı. Nəmrudun mə`murları İbrahimin (ə) qollarını bağlayıb, şəhərdən зıxardılar. Babil əhalisi cavan İbrahimin (ə) barəsində olan hцkmьn icrasına tamaşa etmək ьзьn şəhərdən зıxdılar. Keşişlər gəlib, alovu yandırdılar. Alov tezliklə odunlarda şц`lələndi. Зьnki, neft və qır tцkməklə odunlar islanmışdılar. Alov odun dağında zəbanə зəkdi. Alov şц`lələrinin hьndьrlьyь onlarla metr yuxarı зatırdı. Babil əhalisi qaзıb, geri зəkildilər. Onlar alovun onları yandırmasından qorxurdular.

İbrahim (ə) sakitcə alova tamaşa edirdi. Onun Allaha imanı var idi və Allahdan başqa heз kəsdən qorxmurdu. İbrahimin (ə) əllərini bağlamışdılar. Keşişlər belə gьman edirdilər ki, İbrahim (ə) o bцyьk alovu gцrdьkdə ьzr istəyəcək, allahlara səcdə edib, keşişlərdən əfv olunmasını istəyəcəkdir. Amma, cavan İbrahim (ə) arxayın və rahat idi. O sьkutla цz taleyini gцzləyirdi. Bu zaman onlar ьзьn bцyьk bir зətinlik qarşıya зıxdı. Bu зətinlik İbrahimi (ə) necə alova atmaq məsələsi idi. Зьnki, heз kəs o bцyьk alova yaxınlaşa bilmirdi. Onun istiliyi on metrlərlə uzaqdan insanları yandırırdı.Keşişlər toplaşıb, problemi həll etmək ьзьn зarə fikirləşirdilər. Onların birinin ьrəyinə şeytani bir fikir gəldi. O dedi:

-Onu mancanağa qoyarıq.

Keşiş yer ьzərində mancanaq planını зəkdi. Bu, şeytani bir fikir idi. Mancanaq İbrahimi (ə) uzaqdan alovun iзinə atacaqdı.

Fəhlələr bu yeni kəşfi dьzəltməyə başladılar. Mancanaq hazırlandı. Onlar İbrahimi (ə) gətirib, mancanağa qoydular. İbrahim (ə) tamamilə arxayın və soyuqqanlı idi.

İnsanlar cavan İbrahimə baxıb, onun dцzьmьnə və mьbarizliyinə heyrət edirdilər. Həmin həssas anlarda bir mələk İbrahimin (ə) yanına enib, ona dedi:

-Bir şeyə ehtiyacın varmı?

İbrahim (ə) bцyьk Allahdan savayı heз bir şey barədə fikirləşmirdi və heз kəsdən bir şey istəmirdi. Onun istəyi yalnız bцyьk Allahdan idi. Ona gцrə də mələyə dedi:

-Mənim Allahdan başqa heзə kəsə ehtiyacım yoxdur. Heз kimdən bir şey istəmirəm.

Allah-təala İbrahimi (ə) imtahan etdi. Onun imanını və ixlasını yoxladı. İbrahim (ə) mц`min və ixlaslı bir insan idi.

Mə`murlar mancanağın ipini зəkdilər. İbrahim (ə) bir anda gцyə tullandı və зox əzəmətli bir alovun iзinə dьşdь.

Allah-təala alovun da yaradanıdır. Allah alovu yaratmışdır. Alova yandırmaq qьvvəsini verən Allahdır. Elə həmin Allah da ondan yandırmaq qьvvəsini almağa qadirdir.Allah-təala alova vəhy etdi:

-Ey alov! İbrahim (ə) ьзьn sərin və gьlьstan ol!

Alov hələ də şц`lələnirdi. Amma, цzьnьn yandırmaq qьdrətini əldən vermişdi.

Alov İbrahimə heз bir zərər yetirmədi. Yalnız əl-qolunu bağladıqları ipləri yandırdı.

Alovun İbrahimin (ə) dьşdьyь hissəsi gцzəl və gьllь bir bağa зevrilmişdi. Amma, hər tərəfdən alov onu əhatə etmişdi. Alov şц`lələnir və gцyə zəbanə зəkirdi. Amma, İbrahim (ə) ьзьn soyuq və gьlьstan olmuşdu.

Allah-təala İbrahimi (ə) yoxladı. İbrahimin (ə) iman dərəcəsini bilirdi. Ona gцrə də onu daha da əzizlədi, xilas etdi və dьşmənlərinə qalib etdi.

Nəmrud alovun sakitləşməsini gцzləyirdi. O, İbrahimin (ə) taleyini gцrmək və ona qələbə зaldığı ьзьn bayram etmək istəyirdi. Alov зox bцyьk və ağır idi. Bir neзə gьn eləcə yanıb, şц`lələndi. Amma, get-gedə zəifləyib, sцndь. Nəmrud İbrahimin (ə) başına gələnləri gцrmək ьзьn alova sarı getdi. O fikirləşirdi ki, gцrəsən İbrahim (ə) kьlə зevrilmişdirmi? Amma, o və bьtьn Babil əhalisi təəcьbləndilər. Hamı anladı ki, İbrahimin (ə) Allahı qьdrətli və bцyьkdьr. Ona gцrə də İbrahimdən əl зəkib, onun azad yaşayışına mane olmadılar.

KЦЗ

İbrahim (ə) illərlə bu vəziyyətdə yaşadı. O, imanlı xalası qızı Sara ilə evləndi. Sara varlı, mьlkь və heyvanları bir qız idi. Onların hamısını həyat yoldaşı İbrahimə hədiyyə etdi.

İbrahim (ə) yerdə əkinзilik işi ilə məşğul idi. Цz heyvanlarını otarırdı. Onun tarlaları ьrəyi istəyən qədər məhsul verirdi. Heyvanları artırdı. Allah onlara xeyir və bərəkət vermişdi. O, səxavətli, bağışlayan, qonaqpərvər, kasıb və yoxsulları sevən bir insan idi. Beləliklə İbrahim (ə) цz tayfası arasında yaşadı. Onları yeganə Allaha ibadətə və bьtpərəstlikdən зəkinməyə də`vət edirdi. Keşişlər İbrahimdən razı deyildilər. Nəmrud цz taxt-tacından цtrь qorxurdu. Ona gцrə də İbrahimi (ə) Babil torpaqlarından зıxarmaq qərarına gəldi.

Nəmrud fərman verdi ki, İbrahimi (ə) Babil torpaqlarından зıxarsınlar və onun bьtьn mal-qaraları mənimsənilsin. O belə gьman edirdi ki, bьtьn heyvanlar Babilin hakiminə məxsusdur.

İbrahim (ə) onlara dedi:

-Əgər mənim bьtьn mal-mьlkьmь almaq istəyirsinizsə onda bu torpaqlarda sərf etdiyim цmrьmь mənə qaytarın!

Şikayət Babilin qazisinin yanına getdi. Qazi əmr etdi ki, İbrahim (ə) hər şeyini Babilin hakiminə verməlidir. Əvəzində isə padşah İbrahimin (ə) onların torpağında sərf etdiyi цmrь ona qaytarmalıdır.

Ona gцrə də Nəmrud цz sцzьnь geri gцtьrdь və İbrahimə mal qoyunları ilə birgə o torpaqdan kцзmək icazəsini verdi. İbrahim (ə) Babil torpaqlarını tərk etdiyi zaman deyirdi: «Mən цz Rəbbimə tərəf gedirəm. O məni hidayət edəcəkdir».

O başqa bir məmləkətə getdi: Onları yeganə Allaha ibadətə və bьtpərəstlikdən зəkinməyə də`vət etmək ьзьn. O, insanları sevirdi. Onların xoşbəxt yaşamasını istəyirdi. Ona gцrə də Babil torpaqlarından зıxıb, Fələstinə sarı yollandı.


9904796037014979.html
9904886957265747.html
    PR.RU™