Загальні положення

КИЇВСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ ПРАВА

НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ НАУК УКРАЇНИ


Кафедра

Теорії та історії держави і права

Методичні рекомендації та основні вимоги до виконання курсових робіт

З Теорії держави і права

Київ – 2014 рік

Рекомендовано до друку

Вченою радою Київського університету права НАН України,

протокол №2 від 06.03. 2014 р.

Розробник:

1. Чаплюк Оксана Іванівна, кандидат юридичних наук, доцент кафедри теорії та історії держави і права

Розглянуто і затверджено на засіданні кафедри теорії та історії держави і права протокол № 6 від 27.01.2014р.


Вступ

Методичні рекомендації та основні вимоги до виконання курсових робіт призначені для надання допомоги студентам у виконанні курсових робіт з «Теорії держави і права».

Підготовка курсової роботи з відповідної дисципліни становить важливий складовий елемент навчального процесу при опануванні студентом курсу певної навчальної дисципліни та є одним з видів підсумкового контролю вивчення студентом дисципліни, передбаченої навчальним планом університету. Основне завдання курсової роботи – розвинути у студента творчу ініціативу, вміння самостійно опрацьовувати відповідні нормативні акти, спеціальну літературу. В процесі виконання роботи студент повинен показати достатній рівень знань з дисципліни, вміння застосовувати набуті в університеті знання і практичні навички у творчій, науково-дослідній роботі. Курсова робота, що виконується студентами, є науково-дослідницькою роботою, яка дає змогу виявити рівень засвоєння ними теоретичних знань теоретико-правової дисципліни, їх здатність до самостійної роботи в обраній сфері.

Завданням цих Методичних рекомендацій є викладення основних положень та вимог до змісту курсової роботи, її оформлення, організаційних питань виконання, підготовки до захисту та захисту.

Загальні положення

Курсова робота є самостійним комплексним науковим дослідженням студента, яке підводить підсумки вивчення ним різноманітних дисциплін, що передбачені навчальними планами підготовки за спеціальністю «Правознавство» напряму підготовки "Право".

Метою її виконання є:

ü глибоке осмислення професійної проблеми;

ü комплексне оволодіння матеріалом і методами його самостійного дослідження та послідовного викладання;

У процесі виконання курсової роботи з теоретико-правової дисципліни студент повинен показати:

· вміння систематизувати та аналізувати правову інформацію у відповідності до цілей дослідження;· оволодіння навичками самостійної науково-дослідної роботи, відповідними методами наукового дослідження з актуальних питань державотворення та правотворення;

· вміння здійснювати відповідний аналіз положень окремих нормативно-правових актів та правових норм;

· вміння визначити основні напрямки та тенденції вдосконалення державно – правових явищ, процесів та інституцій;

· формулювання наукових узагальнень, висновків, конкретних пропозицій і рекомендацій щодо удосконалення та розвитку державно – правової дійсності;

· логічність побудови плану та змісту курсової роботи, культуру мислення і мови;

· вміння правильно оформити курсову роботу відповідно до встановлених вимог;

· вміння аргументовано вести захист курсової роботи з відповідної навчальної дисципліни.

Курсова робота з дисципліни: «Теорія держави і права» має носити логічний, доказовий, аргументований характер, який базується на пошуку істини у різноманітних версіях концепцій, поглядах, власних висновках студента, що надають роботі достовірність та практичну значущість.


9564919398830216.html
9564998490623801.html
    PR.RU™