ЗАВДАННЯ ДО ДИПЛОМНОЇ РОБОТИ

ЖИТОМИРСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ІВАНА ФРАНКА

СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ

КАФЕДРА СОЦІАЛЬНОЇ ТА ПРАКТИЧНОЇ ПСИХОЛОГІЇ

Освітньо-кваліфікаційний рівень: бакалавр

Галузь знань: 0301 СОЦІАЛЬНО-ПОЛІТИЧНІ НАУКИ

Напрям підготовки: 6.030102 ПСИХОЛОГІЯ

ЗАТВЕРДЖЕНО

На засіданні кафедри соціальної та практичної психології

(протокол № 4 від 6 грудня 2012 року)

Завідувач кафедри

соціальної та практичної психології_________________ професор О.Л.Музика

ЗАВДАННЯ ДО ДИПЛОМНОЇ РОБОТИ

ПІБ студента Тетяна Миколаївна Слободенюк
Тема Особливості ціннісної регуляції наукової діяльності студентів
Науковий керівник Старший викладач Т.М. Майстренко
Затверджено Протокол засідання кафедри №3 від 1листопада 2012 року Наказом ректора № 417 від 20 листопада 2012 року
Термін подачі роботи 15 квітня 2013 року
Передзахист 15-30 квітня
Вихідні дані Обсяг бакалаврської роботи складає 1,5-2,0 др.а (40-60 сторінок тексту). Обсяг дипломної роботи складає 2,0-2,5 др.а (60-80 сторінок тексту). Обсяг магістерської роботи складає 2,5-3,0 др.а (80-100 сторінок тексту). Параметри сторінки: формат А4, орієнтація книжкова. Поля: верхнє та нижнє – по 2-2,5 см, праве – 1-1,5см, ліве – 3,5-4см. Шрифт – Тimes New Roman, розмір – 14. Міжрядковий інтервал – 1,5; відступ першого рядка –1,25 см. Кількість стрічок на сторінці – 29-30. Нумерація – в правому верхньому кутку аркуша. Робота складається зі вступу, трьох розділів, висновків, додатків, списку використаних джерел, що нараховує не менше 30 найменувань – для бакалаврської, 40 – для дипломної, 50 – для магістерської роботи. Обов’язковим є використання джерел іноземною мовою.
Зміст розрахунково-пояснювальної записки (перелік питань, які потрібно розробити) У вступі обґрунтувати актуальність дослідження, сформулювати об’єкт та предмет дослідження, визначити мету, завдання, припущення (гіпотезу), визначити теоретико-методологічні засади дослідження, описати методи та організацію дослідження, надійність та вірогідність дослідження. У розділі І, проаналізувати літературу з проблеми ціннісної регуляції наукової діяльності студентів. Описати особливості регуляції наукової діяльності, проаналізувати визначення регуляції різними дослідниками. Розглянути модель функціональних ланок процесу саморегуляції та структурно функціональну модель саморегуляції О.А. Конопкіна. Описати особливості регуляції у юнацькому віці, також розглянути поняття ціннісна регуляція діяльності. Розглянути психологічні особливості формування цінностей та їх формування у юнацькому віці. До кожного під параграфа написати висновки. У ІІ розділі модифікувати та обґрунтувати «Методику моделювання ціннісної свідомості» описати її теоретичні засади та історію виникнення, сфери застосування методики. Детально описати процедуру проведення дослідження, зазначити завдання, труднощі та помилки кожного з етапів дослідження. У ІІІ розділі представити результати емпіричного дослідження особливостей ціннісної регуляції наукової діяльності. Здійснити статистичну обробку даних за допомогою програми STATISTIСA 6.0.Провести кількісний і якісний аналіз факторів, проаналізувати факторно-семантичну модель ціннісної регуляції. У висновках) узагальнено результати проведеного дослідження (по кожному з поставлених завдань)
Перелік графічного матеріалу Результати факторного аналізу (факторні поля)
Консультанти розділів роботи
Розділ Прізвище, ініціали та посада консультанта Підпис, дата
завдання видав завдання прийнявДата видачі завдання 7 грудня 2012 року

КАЛЕНДАРНИЙ ПЛАН

строк виконання завдання, які необхідно виконати стан примітка
до 20 грудня Ознайомитися з методичними рекомендаціями з написання наукової роботи (Музика О.Л. Курсові роботи з психології: Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів. – 3-ге вид., перероб. і доп. – Київ: Вид-во Освіта України, 2009. – 104 с.) 1. Скласти бібліографію з проблеми дослідження 2. Розробити структуру (план) роботи 3. Підготувати вступ Підготувати вступ та теоретичний аналіз проблеми, яка вивчається (1 розділ)
до 30 грудня Доопрацювати вступ, теоретичний аналіз проблеми, яка вивчається (1 розділ) та підготувати 2 розділ роботи (методи та методика дослідження)
до 30 січня Доопрацювати вступ, теоретичний аналіз проблеми, яка вивчається (1 розділ), 2 розділ роботи (методи та методика дослідження),провести дослідження та підготувати 3 розділ (аналіз отриманих результатів)
до 28 лютого (для 4 курсу) до 15 лютого (для 5 курсу) Доопрацювати вступ, теоретичний аналіз проблеми, яка вивчається (1 розділ), 2 розділ роботи (методи та методика дослідження), провести дослідження, підготувати 3 розділ (аналіз отриманих результатів) та оформити висновки, список використаних джерел та додатки
до 15 березня Здати готову зшиту роботу на вичитку науковому керівнику. Підготувати тези роботи (для публікації в студентському збірнику). Знайти рецензента та отримати відгук на роботу від наукового керівника.
до 30 березня Внести правки в роботу.
до 10 квітня Підготувати презентацію. Написати текст виступу для захисту.
до 15 квітня Зареєструвати остаточний варіант роботи в СУНП «Універсум», роздрукувати та здати лаборанту кафедри. До роботи прикріпити рецензію, відгук наукового керівника та завдання до дипломної роботи з відмітками наукового керівника та консультантівСтудент ___________________________ (підпис) Т.М. Слободенюк
Науковий керівник ___________________________ (підпис) Т.М. Майстренко

9564728672023481.html
9564773176743391.html
    PR.RU™